Komunikat w sprawie wstępnego terminu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZP

Komunikat w sprawie wstępnego terminu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZP

Zdjęcie główne: 

Z uwagi na przedłużenie, na mocy art. 15zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w związku z pierwotnym upływem kadencji organów Polskiego Związku Pływackiego z dniem 11 listopada 2020 r., kadencji wszystkich organów Polskiego Związku Pływackiego nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. (w tym również delegatów na Krajowy Zjazd), Zarząd PZP, mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania władz PZP oraz czytelną politykę informacyjną wobec członków PZP ustalił, iż najbliższy Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, zostanie zwołany we wrześniu 2021 r..

Termin, miejsce i proponowany porządek obrad, a także informacja na temat trybu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, zostaną ustalone oraz podane do wiadomości w terminie późniejszym, zgodnym z obowiązującym Statutem PZP, a także mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju.

Ponadto informujemy, iż regulacje przedłużające kadencję organów nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r., w przypadku upływu kadencji tych organów do dnia 30 czerwca 2021 r., dotyczą również związków sportowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na mocy art. 15zzzc ust. 3 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach. Rozwiązanie to pozwoli na zachowanie spójności w procedurach wyborczych w przypadku związków sportowych, które są członkami polskich związków sportowych.