Przedłużony nabór wniosków w Programie Eramus+: Sport


Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) przedłużyła do 26 czerwca 2014 termin naboru wniosków w ramach akcji „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu” i „Niekomercyjne euro¬pejskie imprezy sportowe”.
Założenia i cele Akcji Sport:
•    rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak: doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach, nietolerancja, dyskryminacja,
•    promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie,
•    promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia (HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich.
Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:
•    28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
•    państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
•    państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii,
•    Konfederacja Szwajcarska.
Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków - 16,6 mln euro - oraz jego podział (pkt 5 zaproszenia do składania wniosków) są orientacyjne i mogą ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+ na 2014 r.
Ważne: Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznego programu prac programu Erasmus+ na 2014 r. i zmian do niego publikowanych na stronie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm pod kątem budżetu dostępnego na każdą akcję objętą przedmiotowym zaproszeniem do składania wniosków.