Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki (PZP) uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu PZP nr 1/08/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r., na dzień 17 września 2022 r. zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP.

Termin Zjazdu – 17 września 2022 r.
Miejsce Zjazdu:
Centrum Bankowo - Finansowe Nowy Świat S.A, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa - Sala A
Początek godz. 10.00 - I termin, 10.30 - II termin.

Krajowy Zjazd będzie obradował według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekty stanowią załączniki do ww. uchwały.

Zasady organizacji:

I.    Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu w Krajowym Zjeździe
      Sprawozdawczym biorą udział:
1)    delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd sprawozdawczo-
       wyborczy;
2)    z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie
       wspierający, członkowie pozostałych władz, członkowie Prezydium
       Kolegium Sędziów oraz zaproszeni przez Zarząd Związku goście.
II.    Zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu PZP, w przypadku zmiany
       delegata, o fakcie tej zmiany podmiot, którego zmieniany delegat
       był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd
       Związku, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem
       Krajowego Zjazdu.
III.    Zgodnie z § 31 ust. 4 Statutu PZP, w razie wygaśnięcia mandatu
        delegata, m.in. w przypadku wyboru delegata do Zarządu
        Związku, okręgowy związek pływacki, z którego pochodził
        delegat, a którego mandat wygasł, wskazuje kolejnego delegata
        na jego miejsce. Ewentualnego zgłoszenia delegatów należy
        dokonać na druku zgłoszenia wraz z oświadczeniem w sprawie   
        wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Wzór
        zgłoszenia delegata w załączeniu do komunikatu).
IV.    Osobą koordynującą w biurze PZP sprawy Krajowego Zjazdu
        jest Magdalena Grzesik, tel. 880 746 066, 22 835 35 89, e-mail:
        m.grzesik@polswim.pl

Informacje dodatkowe:

Pozostałe materiały przewidziane do rozparzenia podczas Krajowego Zjazdu zostaną udostępnione w terminie późniejszym.
Jednocześnie uprzedzamy, iż z uwagi na obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – Dz. U. z 2022 r., poz. 1028), możliwe jest wystąpienie ewentualnych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z obowiązywania tego stanu, mających wpływ na sposób organizacji Krajowego Zjazdu. W przypadku wprowadzenia takich ograniczeń zostaną przekazane stosowne informacje.  

Załączniki:

1)    uchwała Zarządu PZP  nr 01/08/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r., w
       sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego
       Związku Pływackiego wraz z projektem Porządku obrad i
       projektem Regulaminu obrad;
2)    wzór druku zgłoszenia delegata.