Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki (PZP) uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu PZP  nr 07/04/2024
z dnia 27 kwietnia 2024 r., na dzień 23 czerwca 2024 r. zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP.

Termin Zjazdu – 23 czerwca 2024 r.
Miejsce Zjazdu – Centrum Bankowo - Finansowe Nowy Świat S.A, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa - Sala A
Początek godz. 11.00 - I termin, 11.15 - II termin.

Krajowy Zjazd będzie obradował według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekty stanowią załączniki do ww. uchwały.

Zasady organizacji:

  1. Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym biorą udział:
  • delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy;
  • z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie pozostałych władz, członkowie Prezydium Kolegium Sędziów oraz zaproszeni przez Zarząd Związku goście.
  1. Zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu PZP, w przypadku zmiany delegata, o fakcie tej zmiany podmiot, którego zmieniany delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Związku, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu.
  • Zgodnie z § 31 ust. 4 Statutu PZP, w razie wygaśnięcia mandatu delegata, m.in. w przypadku wyboru delegata do Zarządu Związku, okręgowy związek pływacki, z którego pochodził delegat, a którego mandat wygasł, wskazuje kolejnego delegata na jego miejsce. Ewentualnego zgłoszenia delegatów należy dokonać na druku zgłoszenia wraz z oświadczeniem w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgłoszenia delegata w załączeniu do komunikatu).
  1. Osobą koordynującą w biurze PZP sprawy Krajowego Zjazdu jest Pani Magdalena Grzesik, tel. 880 746 066, 22 835 35 89, e-mail: m.grzesik@polswim.pl

Informacje dodatkowe:

Pozostałe materiały przewidziane do rozparzenia podczas Krajowego Zjazdu zostaną udostępnione w terminie późniejszym. 

Załączniki:

  1. uchwała Zarządu PZP nr 07/04/2024 z dnia 27.04.2024 r., w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Pływackiego wraz z projektem Porządku obrad i projektem Regulaminu obrad;
  2. wzór druku zgłoszenia delegata.